• Primářka

  MUDr. Martina Hlinková

 • Vrchní sestra

  Irena Fialová

 • Telefon

  (0420) 383 31 4292

Zdravotní služby oddělení nukleární medicíny

Nukleární medicína je obor zabývající se diagnostikou a léčbou pomocí otevřených radioaktivních zářičů aplikovaných do vnitřního prostředí organismu. Převážnou část jeho náplně tvoří zobrazovací diagnostika, v menší míře laboratorní diagnostika a léčba. Zobrazovací metoda, kterou využívá, se nazývá scintigrafie (podle scintilačního detektoru tvořícího základ klasické scintilační kamery) nebo gamagrafie (podle záření gama emitovaného radionuklidy používanými v diagnostice). Při scintigrafii jsou scintilační kamerou snímány obrazy prostorového rozložení radiofarmaka ve vyšetřované anatomické oblasti. V září roku 2006 bylo v areálu nemocnice – v budově bývalé ústavní lékárny – otevřeno nové oddělení nukleární medicíny. Prostory prošly náročnou rekonstrukcí a nyní splňují jak specifické požadavky na provoz oddělení, tak i poměrně přísné předpisy na dodržování radiační ochrany, a poskytují komfort pro pacienty a moderní pracovní prostředí pro personál. Nejdůležitější součástí oddělení je nová SPECT gamakamera Forte AZ firmy Philips, oddělení je vybaveno laminárním boxem na přípravu radiofarmak a ergometrickým pracovištěm, které umožňuje provádět pozátěžová scintigrafická vyšetření perfůze myokardu. Díky novému přístrojovému vybavení se podstatně rozšířilo spektrum vyšetření, které může oddělení poskytnout. Nyní uvádíme přehled zatím prováděných metod spolu s jejich stručnou charakteristikou. Skladba poskytovaných vyšetření bude záviset na požadavcích ordinujících lékařů, níže uvedený seznam tedy není konečný - v budoucnu předpokládáme jeho úpravy či rozšíření.

 • SPECT/CT

 • Gama kamera

 • Denzitometrie

Základní spektrum prováděných vyšetření

KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM
Perfúzní scintigrafie myokardu stress/rest (99mTc-MIBI, Thalium 201)

Obraz perfůze svaloviny levé komory srdeční v klidu a při zátěži, stav koronárního řečiště, (ergometricky, event. medikamentózně). Výsledkem vyšetření je i stanovení ejekční frakce levé komory, dále EDV a ESV. Korelace klidového a zátěžového vyšetření přináší nejvyšší diagnostickou výtěžnost. Trvání vyšetření: cca 2 hodin. Příprava: 24 hodin před vyšetřením vyloučit nápoje a potraviny obsahující kofein, tein – zejm. kávu, čaj, Coca Colu a obdobné nápoje, čokoládu, banány. Den před vyšetřením jen lehká večeře, ráno před vyš. nesnídat. 2 dny před vyšetřením úprava medikace ošetřujícím lékařem/kardiologem, zcela v jeho kompetenci (shodná s přípravou před zátěžovou ergometrií).

 

DPD scan

Toto vyšetření se používá k diagnostice transthyretinové amyloidní kardiomyopatie
(ATTR-CM) pomocí techneciem značeného preparátu Teceos, schváleného k použití pro tento účel Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Specifického léčebného programu. DPD scintigrafie umožňuje odlišit od sebe ATTR-CM od srdeční AL amyloidózy, kde vychytávání DPD není přítomné nebo jen relativně slabé. Včasné stanovení diagnózy ATTR-CM je velmi důležité, neboť ukládání amyloidu vede k postupnému zhoršování funkce myokardu.
Na vyšetření je nutné pacienty předem objednat. Nevyžaduje žádnou přípravu a zabere celkem cca 2,5 až 3 hodiny – přibližně půlhodinové snímkování s časovým odstupem minimálně 2 hodin po i.v. podání vyšetřovací látky.

 

PNEUMOLOGIE
Perfůzní scintigrafie plic (99mTc-MAA)

Verifikace plicní embolie, sledování reperfůze, posouzení perfůze u bronchopulmonálních chorob (CHOPN), zhodnocení perfůze u pooperačních stavů. Následně provedená ventilační scintigrafie plic výrazně zlepší specificitu perfůzního vyšetření v diagnostice plicní embolie - tedy upřesní etiologii perfůzní patologie. Trvání vyšetření: cca 30 minut. Příprava: žádná. Vyšetření provádíme po celou pracovní dobu - i statimově.

Ventilační scintigrafie plic (99mTc-DTPA aerosol)

V kombinaci s perfůzní scintigrafií plic významně zpřesní etiologii perfůzní patologie. Posouzení ventilace u bronchopulmonálních chorob. Trvání vyšetření: cca 1 hodinu. Příprava: žádná.

 

 
NEUROLOGIE
Perfůzní scintigrafie mozku SPECT (99mTc-HM-PAO, 99mTc-EDC)

Obraz perfundovaného a vitálního kortexu. Indikace: cerebrovaskulární onemocnění, epilepsie, demence (Morbus Alzheimer, Pick), mozková traumata a diagnostika mozkové smrti. Trvání vyšetření: cca 2 hodiny. Příprava: žádná.

 

DaTScan

Jde o specializované vyšetření, díky kterému lze pomocí farmaka značeného radioaktivním jódem posoudit funkce určitých struktur centrálního nervového systému, které mohou být poškozeny u některých onemocnění, jako je např. Parkinsonova choroba nebo některé typy demencí. Vyšetření zpravidla indikuje neurolog nebo psychiatr.
Příprava na vyšetření – pacient se dostaví nalačno, hodinu před aplikací radiofarmaka je mu obvykle podán přípravek na ochranu tkáně štítné žlázy. 7 dní před vyšetřením je potřeba vysadit léky ovlivňující vazbu dopaminových transportérů – plně v kompetenci indikujícího lékaře.
Průběh vyšetření – po nitrožilní aplikaci radiofarmaka může pacient opustit oddělení, snímkování na gamakameře se provádí po 3-6 hodinách a trvá cca 40 minut. Snímkuje se v poloze vleže na zádech s hlavou fixovanou ve speciálním držáku, pacient se během snímkování nesmí hýbat.

 

ENDOKRINOLOGIE
Scintigrafie štítné žlázy (99mTc)

Posoudí tvar, velikost, polohu, ektopii či retrosternální lokalizaci, zhodnotí aktivitu nodozit, ověří přítomnost reziduální tkáně u stavů po strumektomii. Trvání vyšetření: cca 2 hodiny. Příprava: před vyšetřením vysadit léky ovlivňující zobrazení štítné žlázy (3 dny před vyšetřením: Carbimazol, Propycil, Chlorigen, 1 měsíc před vyšetřením: Euthyrox, L-Thyroxin, Letrox, Jodthyrox, jodové preparáty včetně očních kapek, jód obsahující expektorancia, antiastmatika a antidiarhoika). Vyšetření je možno provést nejdříve 2-3 měsíce po aplikaci jodové RTG kontrastní látky.

Scintigrafie příštítných tělísek (99mTc-MIBI, 99mTc eluát)

Zvýšená hodnota PTH, zobrazení adenomu příštítných tělísek, event.jejich ektopie. Trvání vyšetření: cca 3 hodiny. Příprava: žádná.

 

NEFROLOGIE A UROLOGIE
Dynamická scintigrafie ledvin s Furosemidem (99mTc- MAG 3)

MAG 3 je transportován převážně tubulární sekrecí a jeho vlastnosti ho předurčují pro diagnostiku obstrukčních nefropatií a uropatií. Zhodnotí funkci a drenáž ledvin při současném posouzení uložení, migrace či dystopie ledvin. Stanoví separovanou funkční zdatnost ledvin a globální funkci. Furosemidový test umožní diferenciaci obstrukce úplné a neúplné od funkčních poruch typu hypotonie a dilatace. Trvání vyšetření: cca 2 hodiny. Příprava: dostatečná hydratace, před vyšetřením alespoň 1 litr tekutin.

Dynamická scintigrafie ledvin s captoprilovým testem (99mTc-MAG 3)

V diagnostice renovaskulární hypertenze, porovnají se výsledky vyšetření MAG 3 bez captoprilu a MAG 3 s captoprilem. Trvání vyšetření: cca 2 hodiny. Příprava: dostatečná hydratace, před vyšetřením alespoň 1 litr tekutin.

Dynamická scintigrafie ledvin se stanovením GFR (99mTc-DTPA)

DTPA je transportována převážně glomerulární filtrací a její vlastnosti ji předurčují pro diagnostiku glomerulopatií. Stanoví nejenom GFR, ale i relativní funkční poměr, zobrazení uložení ledvin, případnou migraci či dystopii. Trvání vyšetření: cca 1 hodinu. Příprava: dostatečná hydratace, před vyšetřením alespoň 1 litr tekutin.

Statická scintigrafie ledvin se stanovením relativního funkčního poměru (99mTc-DMSA)

Zobrazí uložení ledvin, verifikuje pozánětlivé jizvení, stanoví relativní funkční poměr. Trvání vyšetření: cca 2 hodiny 30 minut. Příprava: žádná, u dětských pacientů event. zklidnění.

Dynamická scintigrafie transplantované ledviny (99mTc-MAG 3)

Verifikace perfůze a funkce ledvinového štěpu. Posouzení případné akutní tubulární nekrózy, akutní či chronické rejekce, uložení štěpu a stavu kalichopánvičkového systému. Trvání vyšetření: cca 2 hodiny. Příprava: žádná.

 

 

SKELET
Celotělová scintigrafie skeletu (99mTc-HDP)

Zobrazení přestavbových změn skeletu, tedy metastatického postižení, primárních kostních tumorů, osteomyelitid, aseptických kostních nekróz, degenerativních změn i traumatických změn. Traumatické změny zobrazuje s jistotou po 1 týdnu od příhody, dlouhodobě (řadu měsíců) dop. u zlomenin kůstek zápěstí, nártů a u tzv. pochodových fraktur. Trvání vyšetření: cca 2 hodiny. Příprava: žádná.

Třífázová scintigrafie skeletu (99mTc-HDP)

Cílené vyšetření arteriální a venózní fáze umožní zhodnotit charakter případné patologie, a tedy upřesnit etiologii nálezu. V pozdní kostní fázi je proveden cílený planární snímek a celotělový scan. Trvání vyšetření: cca 2 hodiny. Příprava: žádná.

 

 

ZÁNĚTY

Detekce zánětlivého ložiska neznámé lokalizace, verifikace septických stavů nejasné etiologie, průkaz rozsahu a aktivity onemocnění při exacerbaci chronických střevních chorob (M.Crohn, proctocolitis), průkaz ortopedických infekcí - akutních osteomyelitid či zánětu v TEP. Po domluvě s indikujícím lékařem provádíme následující vyšetření:

Scintigrafická detekce zánětu pomocí Galia (67 Ga-citrát)

Trvání vyšetření: první den pouze aplikace, snímkování za 24 - 120 hodin po aplikaci. Příprava: žádná.

 

 

NÁDORY
Scintigrafická detekce nádorového onemocnění s použitím Galia (67 Ga-citrát)

Indikace: M.Hodkin, Non NHL, malobuněčný karcinom plic, maligní melanom, hepatocelulární karcinom. Trvání vyšetření: první den pouze aplikace, snímkování se provádí za 24 - 120 hodin po aplikaci. Příprava: žádná, domluva s lékařem ONM.

Denzitometrie

Denzitometrie

Denzitometrie je metoda, která se používá ke zjišťování hustoty minerálů v kosti a hustoty kostní tkáně. Řídnutí kostní tkáně je přirozený proces spojený se stárnutím těla, ale také může být příznakem mnoha závažných onemocnění (metabolických, endokrinologických, onkologických atd.). Nejznámější a nejčastější chorobou snižující pevnost kostí je osteoporóza.

Za jeden z nejčastějších důvodů vzniku osteoporózy u žen je považován pokles estrogenu po menopauze. Rovněž existují některé další ovlivnitelné i neovlivnitelné faktory, které mohou pomoci vzniku osteoporózy. Osteoporóza postihuje ženy až 3× častěji než muže. Postižené kosti se stávají málo odolné vůči mechanickým vlivům a klesá jejich pružnost a pevnost. To s sebou přináší nebezpečí zlomenin i při minimální vyvinuté síle, dochází např. ke zlomeninám obratlových těl, zlomeninám krčku stehenní kosti při malém poskoku nebo třeba ke zlomení zápěstí při plácnutí o desku stolu.

Díky denzitometrickému vyšetření je lékař schopen odhadnout, jak velké je u pacienta riziko zlomenin spojených s případnou osteoporózou, může pacientovi doporučit režimová opatření a zahájit léčbu. Vyšetřovací metoda je rychlá a bezbolestná. Na našem pracovišti se provádí dvoufotonová absorpční denzitometrie, při které se využívá rentgenového záření dvou různých energií.

Vyšetření nevyžaduje žádnou speciální přípravu. Pacient je uložen na lůžko přístroje a skener po dobu několika minut zachycuje jednu nebo více oblastí kostí (zpravidla dolní část páteře nebo oblast kyčle). Dávka záření, kterou pacient při vyšetření obdrží, je nižší než při rentgenu hrudníku.

O vhodnosti provedení denzitometrie rozhoduje lékař, který na toto vyšetření vystaví žádanku. Pokud vyšetření doporučí ošetřující lékař, který má pacienta v péči pro kostní chorobu, pak je plně hrazeno ze zdravotního pojištění. Vyšetření mohou předepsat lékaři těchto odborností: revmatologie, ortopedie, traumatologie, vnitřní lékařství, gynekologie a porodnictví, endokrinologie, v některých případech i praktický lékař. Vyšetření může pacient absolvovat na vlastní náklady, v tomto případě nepotřebuje doporučení lékaře.

Na vyšetření je vždy potřeba se předem telefonicky objednat na čísle 383 314 292.

 

Strakonická nemocnice se zapojila do programu včasného záchytu osteoporózy.

Ve strakonické nemocnici mohou klienti Všeobecné zdravotní pojišťovny podstoupit nově zřízené screeningové vyšetření osteoporózy. K vyšetření se využívá celotělový denzitometr. Počet takto provedených vyšetření je v České republice stále nízký, přičemž právě časný záchyt osteoporózy a brzy zahájená účinná léčba významně snižuje riziko vzniku bolestivých zlomenin zejména páteře, předloktí či krčků stehenních kostí, které mohou být spojeny s řadou dalších, někdy i život ohrožujících, komplikací. Ke screeningovému vyšetření potřebují klienti doporučení od svého praktického lékaře či ambulantního gynekologa, týká se paušálně žen nad 60 let a mužů nad 70 let a dále mladších osob, které jsou prokazatelně ve zvýšeném riziku osteoporózy.

V České republice trpí osteoporózou až 750 tisíc lidí a výskyt v populaci nadále stoupá. VZP na to reaguje spuštěním nového populačního screeningu. “Speciální vyšetření denzitometrem zajišťuje Oddělení nukleární medicíny strakonické nemocnice. Pacienti, kteří od svého praktika nebo gynekologa dostanou žádanku na vyšetření, se mohou objednávat již nyní telefonicky, od 1. května bude spuštěna i možnost online registrace na webu nemocnice,“ řekl ředitel Nemocnice Strakonice, a.s., MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.

? Osteoporóza neboli řídnutí kostí je chronické onemocnění kostry. Je charakterizované úbytkem kostní hmoty s navazujícím rizikem zlomenin i při mírné zátěži. „Při vyšetření je pacient uložen na lůžko přístroje a skener po dobu několika minut zachycuje jednu nebo více oblastí kostí, zpravidla dolní část páteře, oblast kyčle a také zápěstí, které jsou při osteoporóze nejčastěji oslabené. V případě, že se osteoporóza potvrdí, je pacient doporučen k léčbě do osteocentra. Při včasném odhalení osteoporózy je možné její průběh zastavit a někdy stav kostí i mírně zlepšit,“ vysvětluje primářka Oddělení nukleární medicíny MUDr. Martina Hlinková.

Spektrum vyšetření prováděných po domluvě

Mammoscintigrafie - scintigrafická detekce nádoru mammy (99mTc-MIBI)

Vyšetření detekuje nádorové onemocnění mammy a metastatické postižení axill. Dále umožňuje staging onemocnění, odpověď na chemoterapii a dif.diagnostiku recidivy tumoru vs. pooperační/poradiační fibrotizace. Trvání vyšetření: cca 2 hodiny. Příprava: žádná.

 

Scintigrafická detekce mozkového nádoru (Thalium 201)

Rozlišení recidivy tumoru od poradiační/pooperační fibrózy či nekrózy. Trvání vyšetření: cca 2 hodiny. Příprava: žádná.

 

Tým ONM oddělení

Seznamte se s vedením odborného týmu oddělení nukleární medicíny.

ourteam-1

MUDr. Martina Hlinková

primář

onm-prim@nemst.cz

ourteam-3

Irena Fialová

vrchní sestra

onm-vrchni@nemst.cz

ONM - kontakty

Objednání pacientů

383 31 4292

Primář:

383 31 4290

Mapa areálu

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top