Projekt „Modernizace informační infrastruktury pro zdravotnictví v prostředí Nemocnice Strakonice, a.s.“

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0005717

Rozpočet projektu: 4 435 860,00 Kč z toho částka dotace: 3 496 900,00 Kč

Výzva: č. 26 „eGovernment I.“ z Integrovaného regionálního operačního programu

Pro projekt byly vydefinovány tyto cíle:

 • Nasazení a spuštění do řádného provozu o nové moduly rozšířeného moderního nemocničního informačního systému, který bude sloužit
  - pro elektronickou evidenci tržeb,
  - pro zpracování a výměnu zdravotnické dokumentace,
  - pro interakci zdravotnického personálu s pacienty,
  - zvýšení efektivity zdravotnického systému,
  - zvýšení kvality a dostupnosti zdravotních služeb.
 • Zajištění provozní spolehlivosti a bezpečnosti nově vybudovaného nemocničního informačního systému
 • Zajištění potřebných hardwarových a softwarových prostředků pro ukládání a práci s daty ze specializovaných zdravotnických přístrojů pořizovaných Nemocnicí Strakonice, a.s. ve výzvě IROP č. 31.

Výstupem projektu bude modernizovaný informační systém, který umožní provádění odpovídajících činností a procesů v Nemocnici Strakonice, a.s., za použití moderních technologií, aktualizovaných procesů a zajistí lepší zpřístupnění takových činností za účelem lepšího a efektivnějšího poskytování zdravotní péče. Modernizovaný IS bude mít i pozitivní dopady na práci s daty, možnosti jejich zpracování i možnosti jejich výměny.

Realizace projektu má dopady na občany v podobě zvýšení efektivity poskytování zdravotních služeb a zvýšení možnosti objednávání se na vyšetření. Zaměstnancům zařazeným od organizační struktury Nemocnice Strakonice, a.s., přinese realizace projektového záměru efektivnější možnost vedení dílčích agend v rámci modernizovaného nemocničního informačního systému včetně odpovídajících vazeb na prvky centrálního eGovernmentu.

Projekt „Modernizace informační infrastruktury pro zdravotnictví v prostředí Nemocnice Strakonice, a.s.“ je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85% z Evropské unie, 15% z rozpočtu žadatele.

Go to top