Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

V minulých dnech v plné svěžesti oslavil své 85. narozeniny bývalý primář gynekologicko-porodnického oddělení ve Strakonicích MUDr. Dušan Gregora.


Ve čtvrtek 3.4. 2014 proběhl v reprezentačních prostorách strakonického hradu slavnostní přednáškový večer Spolku lékařů Purkyňovy společnosti ve Strakonicích a České lékařské komory Strakonice, kterého se zúčastnilo více jak 100 hostů. O zajímavý odborný program se zasloužili (na foto zleva s prim. MUDr. Dušanem Gregorou): as. MUDr. Marie Bendová, PhD., prof. MUDr. Lukáš Rob, PhD. prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.


Za strakonickou nemocnici panu primáři společně popřáli prim. MUDr.Ivo Horný, předseda Spolku lékařů ve Strakonicích a MUDr.Bc.Tomáš Fiala, MBA, ředitel Nemocnice Strakonice, a.s., dále místostarosta Města Strakonice Ing.Pavel Pavel, bývalí i současní gynekologové Jihočeského kraje a celá strakonická lékařská obec – „ad multos annos“ !


Ze životopisu pana primáře Gregory:

*27.3.1929 v Praze, otec notář, matka dětská lékařka.

Své dětství prožil v Plánici, reálné gymnázium studoval v Klatovech, kam se rodina přestěhovala, maturoval l948. V témže roce byl přijat na lékařskou fakultu UK Plzeň. Po pětiletém úspěšném studiu byl v r. l953 rozhodnutím disciplinární komise vyloučen z kádrových důvodů.

Poté pracoval jako dělník v zemědělství a po 5 měsících nastoupil základní vojenskou službu – zařazen do jednotek PTP. Po jejím ukončení pomocný dělník ve slévárně ve strojírenském podniku.

V roce 1956 povoleno dokončit studium na lékařské fakultě UK Plzeň. Promoval v r.1959.

Na umístěnku nastoupil do OÚNZ Strakonice společně s manželkou Dášou. Byl přidělen na gyn.-porod. odd. jako sekundární lékař.

Atestaci I. st složil 1962, atestaci II. st. absolvoval v roce 1967. V té době byl jmenován zástupcem primáře odd., v .r. l974 byl po odchodu dosavadního primáře Vaňaty jmenován do funkce přednosty odd., kterou zastával do r. 1992 – celkem 18 let. Na oddělení však ještě do roku 1999 dále pracoval jako starší lékař a krátkou dobu i jako zástupce primáře. Po odchodu z nemocnice byl dr. Gregora zaměstnán l rok jako lázeňský lékař ve Františkových Lázních a t.č má miniúvazek jako posudkový lékař na OSSZ.

V období působení pana primáře na oddělení docházelo v oboru k zásadním změnám jak v porodnictví tak v gynekologii. Přicházely nové vyšetřovací metody a nové operační postupy umožněné rozvojem techniky. Společně s týmem lékařů pracujících na oddělení pan primář modernizoval i strakonické oddělení, což se celkem zdařilo a kolektiv dosáhl dobrého výsledku i dobrého jména strakonické gynekologie i porodnice.

Nové a pokrokové postupy, podmíněné aktivními kontakty především s pražskými klinikami, byly prosazovány i do běžné činnosti GP oddělení nemocnice.

- v oblasti gynekologické diagnostiky, léčby a operativy - rozvoj cytologické diagnostiky, činnost centra onkologické prevence i s využíváním tehdy dostupné počítačové registrace nálezů

- oblast urogynekologická - používání měřící aparatury s výstupy směrem k moderní urogynekologické operativě

- rekonstrukční mikrochirurgické operační postupy při řešení zejmena tubárních faktorů sterility

- intenzivní rozvoj laparoskopické a později i hysteroskopické diagnostiky a operativy jako základ k pozdější radikální změně k minimálně invazivním operačním postupům.

V oblasti metod moderního porodnictví je nutné vzpomenout intenzivní snahu pana primáře o zavedení moderních diagnostických metod ultrazvukového vyšetřování v graviditě, ale i v oblasti gynekologické diagnostiky, prosazení kardiotokografického monitorování I. a II. doby porodní u rodiček, i o zavedení pokrokového "roooming in systemu" péče maminek o novorozence po porodu.

Vzpomínám na trvalou snahu pana primáře o větší propojení nemocniční a terénní péče o pacientky v graviditě, po porodu, specifikování péče o rizikové těhotné se zaměřením na snižování počtu předčasných porodů a udržení nízké perinatální úmrtnosti novorozenců s využíváním i moderního trendu transportu in utero do neonatálních center.

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.