Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Zástupci nemocnic sdružených v Asociaci českých a moravských nemocnic a v Asociaci krajských nemocnic se na společném zasedání dne 6. listopadu 2012 v Praze shodli na společném postupu při uzavírání smluv se zdravotními pojišťovnami a jeho zásady vyjadřují v této Deklaraci.


Společně

ODMÍTAJÍ

• Zveřejněné návrhy zdravotních pojišťoven na zrušení 30 nemocnic v blízké době a blíže nespecifikovanou redukci péče poskytované v dalších 101

nemocnicích. Snahu realizovat tyto záměry prostřednictvím nových smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče považují za nepřijatelný nátlak.

• Celoplošnou, neřízenou a neprůhlednou restrukturalizaci nemocniční péče a optimalizaci sítě nemocnic uskutečňovanou bez zveřejnění jednoznačných pravidel a kritérií a bez garance příslušných orgánů veřejné správy.


POŽADUJÍ

• Kontinuitu vývoje smluvních vztahů a na nich založené sítě nemocnic vyjádřenou pro smluvní období let 2013 – 2017 buď v prodloužení stávajících smluv na dobu následujících pěti let, nebo v uzavření nových smluv vycházejících ve sjednání rozsahu a struktury poskytované péče ze smluv stávajících, a to u akutní i následné péče.


VYZÝVAJÍ

• Všechny nemocnice AČMN a AKN k jednotnému a koordinovanému postupu při uzavírání smluv se zdravotními pojišťovnami.


DOPORUČUJÍ NEMOCNICÍM

• Neuzavírat smlouvy se zdravotními pojišťovnami do té doby, dokud neupustí od svých záměrů plošné redukce péče poskytované nemocnicemi, od vnucené restrikce rozsahu poskytované zdravotní péče v návrzích smluv a dokud nebudou ve svém jednání i vyjadřování respektovat nezpochybnitelný princip rovnosti smluvních stran.

• Jednotný postup všech nemocnic na území příslušných krajů společně s kraji; společný postup nemocnic krajů, nemocnic měst, soukromých i církevních nemocnic při uplatnění principu „žádná smlouva bez všech smluv v kraji, žádné smlouvy v kraji bez smluv v ostatních krajích“.

• Podepsáním plných mocí zmocnit svou asociaci k jednání o nových smlouvách se zdravotními pojišťovnami. Po dobu tohoto jednání se zdravotními pojišťovnami o nových smlouvách samostatně nejednat.


• Nové smlouvy na řádné pětileté období podepsat až po dohodě krajů a asociací nemocnic se zdravotními pojišťovnami o tom, že zdravotní pojišťovny ustoupí od záměru plošné restrikce nemocniční sítě prostřednictvím nově uzavíraných smluv.


DEKLARUJÍ

• Ochotu jednat o zefektivnění struktury nemocniční péče při řádně uzavřených smlouvách, v klidu a bez nátlaku za garance příslušných orgánů veřejné správy.

Zástupci shromážděných nemocnic považují tuto Deklaraci za otevřenou a vyzývají další poskytovatele nemocniční a obdobné péče, aby se ke společnému postupu při uzavírání smluv připojili.

Současně se obrací na kraje, města, další sdružení poskytovatelů zdravotní péče, na další zdravotnické organizace a instituce, na odborové organizace a občanská sdružení a především na občany s žádostí o podporu postupu nemocnic.

Dále se obrací na poslance a senátory Parlamentu České republiky s žádostí o projednání situace vzniklé postupem Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven na zasedáních obou komor Parlamentu.

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.