Aktuální informace

Od července byly v celém holdingu Jihočeské nemocnice, a.s., navýšeny mzdy nelékařskému zdravotnickému personálu pracujícímu bez odborného dohledu ve...

Zástupci nemocnic sdružených v Asociaci českých a moravských nemocnic a v Asociaci krajských nemocnic se na společném zasedání dne 6. listopadu 2012 v Praze shodli na společném postupu při uzavírání smluv se zdravotními pojišťovnami a jeho zásady vyjadřují v této Deklaraci.


Společně

ODMÍTAJÍ

• Zveřejněné návrhy zdravotních pojišťoven na zrušení 30 nemocnic v blízké době a blíže nespecifikovanou redukci péče poskytované v dalších 101

nemocnicích. Snahu realizovat tyto záměry prostřednictvím nových smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče považují za nepřijatelný nátlak.

• Celoplošnou, neřízenou a neprůhlednou restrukturalizaci nemocniční péče a optimalizaci sítě nemocnic uskutečňovanou bez zveřejnění jednoznačných pravidel a kritérií a bez garance příslušných orgánů veřejné správy.


POŽADUJÍ

• Kontinuitu vývoje smluvních vztahů a na nich založené sítě nemocnic vyjádřenou pro smluvní období let 2013 – 2017 buď v prodloužení stávajících smluv na dobu následujících pěti let, nebo v uzavření nových smluv vycházejících ve sjednání rozsahu a struktury poskytované péče ze smluv stávajících, a to u akutní i následné péče.


VYZÝVAJÍ

• Všechny nemocnice AČMN a AKN k jednotnému a koordinovanému postupu při uzavírání smluv se zdravotními pojišťovnami.


DOPORUČUJÍ NEMOCNICÍM

• Neuzavírat smlouvy se zdravotními pojišťovnami do té doby, dokud neupustí od svých záměrů plošné redukce péče poskytované nemocnicemi, od vnucené restrikce rozsahu poskytované zdravotní péče v návrzích smluv a dokud nebudou ve svém jednání i vyjadřování respektovat nezpochybnitelný princip rovnosti smluvních stran.

• Jednotný postup všech nemocnic na území příslušných krajů společně s kraji; společný postup nemocnic krajů, nemocnic měst, soukromých i církevních nemocnic při uplatnění principu „žádná smlouva bez všech smluv v kraji, žádné smlouvy v kraji bez smluv v ostatních krajích“.

• Podepsáním plných mocí zmocnit svou asociaci k jednání o nových smlouvách se zdravotními pojišťovnami. Po dobu tohoto jednání se zdravotními pojišťovnami o nových smlouvách samostatně nejednat.


• Nové smlouvy na řádné pětileté období podepsat až po dohodě krajů a asociací nemocnic se zdravotními pojišťovnami o tom, že zdravotní pojišťovny ustoupí od záměru plošné restrikce nemocniční sítě prostřednictvím nově uzavíraných smluv.


DEKLARUJÍ

• Ochotu jednat o zefektivnění struktury nemocniční péče při řádně uzavřených smlouvách, v klidu a bez nátlaku za garance příslušných orgánů veřejné správy.

Zástupci shromážděných nemocnic považují tuto Deklaraci za otevřenou a vyzývají další poskytovatele nemocniční a obdobné péče, aby se ke společnému postupu při uzavírání smluv připojili.

Současně se obrací na kraje, města, další sdružení poskytovatelů zdravotní péče, na další zdravotnické organizace a instituce, na odborové organizace a občanská sdružení a především na občany s žádostí o podporu postupu nemocnic.

Dále se obrací na poslance a senátory Parlamentu České republiky s žádostí o projednání situace vzniklé postupem Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven na zasedáních obou komor Parlamentu.

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky a aktuálně platná revize ISO normy 9001. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.