Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Strakonický deník: Strakonická nemocnice je pevnou součástí sítě jihočeských nemocnic. Je ve stoprocentním vlastnictví Jihočeského kraje. „Poskytuje péči na 335 lůžkách deseti oddělení, pracuje v ní 100 lékařů, 314 odborných – nelékařských pracovníků a celkem má nemocnice 542 zaměstnanců," říká její šéf Tomáš Fiala.


Co je podle vás pro další roky tím nejdůležitějším pro strakonickou nemocnici?

Osobně za základní úkol trvale pokládám udržení rozsahu poskytované péče, vysokou úroveň procesu kontroly bezpečnosti a kvality poskytované zdravotnické péče, zlepšování vnitřní a vnější komunikace a udržení vyrovnané ekonomické situace. V dnešní době naši zdravotníci hodně reagují na to, že zdravotní péče je čím dál více zaměřena na pacienta a individualizována. Vývoj zkracuje ošetřovací dobu a posunuje péči do sféry ambulantní. Z tohoto trendu vyplývá i následný tlak zdravotních pojišťoven a státní administrativy. Ve zdravotnictví totiž probíhají systémové změny a je nutné na ně reagovat.

Jaké byste vyjmenoval hlavní události pro nemocnici v roce 2011?

Určitě předání certifikace spojených Centrálních laboratoří Českým institutem pro akreditaci, v březnu pak předání certifikátu Akreditace dle Spojené akreditační komise ČR nemocnici. V listopadu obsadila strakonická nemocnice podle hodnocení Health Care Institutu (spokojenost pacientů + spokojenost, motivovanost a angažovanost zaměstnanců + finanční zdraví organizace) celkově 2. místo v ČR mezi všemi nemocnicemi včetně nemocnic fakultních.

Velmi viditelné jsou hlavně stavební změny. Ty stojí ale nemalé peníze. Jak vypadá financování?

V oblasti investic jsme získali významné prostředky díky strukturálním fondům Evropské unie a významné finanční pomoci jediného akcionáře, Jihočeského kraje. Zde cítím potřebu konstatovat, že díky špatně nastavenému financování nemocniční péče v ČR zůstávají pro nemocnice nefakultního typu právě podpora kraje a strukturální fondy EU téměř poslední možností, jak realizovat větší investiční celky.

I tak ale musí nemocnice řadu nezbytných investic pořizovat z vlastních provozních zdrojů. Investiční prostředky nikdy nebyly kalkulovány v úhradách výkonů z veřejného zdravotního pojištění. Tato skutečnost systémově zabraňuje výrazněji navyšovat odměňování zaměstnanců. I z těchto důvodů vedeme investiční politiku velmi střízlivě a zdrženlivě, chceme-li však udržet kvalitu a rozsah poskytované péče, jsou investice do údržby a obnovy technického vybavení nutné.

Vraťme se ke stavebním změnám. Popište je.

V rámci akce Ekologizace nemocnic v majetku Jihočeského kraje bylo provedeno zateplení, výměna oken a vstupů i rekonstrukce vytápění v pavilonech gynekologie a centrálních laboratoří. Mimoto bylo modernizováno radiodiagnostické pracoviště. Probíhala revitalizace parku nemocnice a došlo na zavedení bezdrátového signalizačního systému pro pacienty, které v riziku pádu zvýšilo bezpečnost nemocných. Modernizovány byly také Centrální laboratoře, mikrobiologické oddělení pracuje s hmotnostním spektrografem – tato špičková mikrotechnologie významně zkracuje diagnostický proces. Hematologové nově pracují na přístroji pro digitální hodnocení morfologie krevního obrazu.

Jak je na tom nemocnice v oblasti vzdělávání svých zaměstnanců?

V rámci projektu Zvyšování profesních dovedností a adaptability zaměstnanců Nemocnice Strakonice, a.s., financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, byla vybudována školicí místnost a loni v ní proběhly četné kurzy.

Můžete přiblížit rozsah péče strakonické nemocnice?

V oblasti poskytování zdravotních služeb se daří provozovat specializovanou péči. Nemocnice je respektovaným spádovým zdravotnickým zařízením severozápadní části Jihočeského kraje s významným přesahem do kraje Plzeňského. Nemocnici se daří i v oblasti personální – má stabilizován personál a nedochází k odlivu odborníků. Naopak se podařilo získat významné odborníky i mladé začínající kolegy.

Velmi dobře pokračuje vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Zvyšování odbornosti má pozitivní dopad na kvalitu a šíři poskytovaných služeb. Jsme si vědomi, že kvalitní lékařský, nelékařský, ale i ostatní nezdravotnický personál je klíčem k úspěchu zařízení a jeho základní konkurenční výhodou. Úroveň financování nemocniční péče skýtá velmi malý prostor pro nadstandardní finanční ohodnocení personálu. Přesto došlo v rámci ekonomických možností nemocnice ke zlepšení i v této oblasti. Ke spokojenosti s úrovní odměňování je jistě ještě daleko a já osobně lituji, že klíčová oblast lidských zdrojů je v českém zdravotnictví dlouhodobě opomíjena.

Jak nemocnice hospodaří?

Co se týče příjmové stránky rozpočtu, rok 2012 je velmi nesnadný. Nefakultní nemocnice dostávají pouhých 98 procent úhrad vzhledem k roku 2010. Přitom všichni vnímáme zdražení většiny vstupů, energií a nárůst DPH. Vloni stoupla průměrná mzda ve strakonické nemocnici o osm procent a při vzestupu objemu mezd o 12 procent, ale letos bude celkový nárůst podstatně nižší.

Nemocnici nelze provozně zadlužovat, v podstatě se musíme chovat jako doma – když na něco není, tak to nekupuji a na dovolenou si úvěr neberu. Mimo jiné, snahy o restrukturalizaci ze strany zdravotních pojišťoven právě mají snížit počty lůžek i počty zdravotníků. Domnívám se, že ve Strakonicích již tato restrukturalizace proběhla.

Máte pro letošek připravené některé novinky?

Konečně chceme zahájit poslední etapu přestavby pavilonu centrálních operačních oborů a dokončovat zateplování. Oběma aktivitami vylepšíme logistiku, využití personálu i přístrojů.

Počítáme s pořízením radiálního endosonografu pro gastroenterologické pracoviště interny.

Jednou z dalších top činností nemocnice je oční operativa. Hodláme proto pořídit pro oční operace nový mikroskop.

Se stárnutím populace rozvíjíme i tzv. následnou péči a intenzivní ošetřovatelskou péči o seniory – díky grantu ministerstva zdravotnictví zlepšujeme péči o pacienty v tzv. bdělém bezvědomí.

A jak vidíte budoucnost nemocnice vy jako její ředitel?

Plní svou základní úlohu a je fungujícím zdravotnickým zařízením pro spádovou oblast, kde, podle oborů různě, žije 80 až 150 tisíc obyvatel. A to i přes řadu problémů, kdy musí čelit negativním stránkám financování zdravotnictví, řešit stav budov a technické havárie.

Domnívám se, že k přednostem strakonické nemocnice patří mnoho obětavých a zkušených pracovníků. Jim patří poděkování za odpovědnost, s níž přistupují ke své práci. Za důvěru, spolupráci a podporu chci poděkovat především všem našim pacientům a klientům, obchodním partnerům i praktickým a odborným lékařům regionu. Jen s jejich další podporou realizujeme dlouhodobý strategický cíl – existenci silného regionálního zdravotnického zařízení. (PR)

Autor: Petr Škotko

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.