Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Na komplexní péči o hospitalizované pacienty se spolupodílí ve strakonické nemocnici výraznou formou také rehabilitační oddělení, které napomáhá pacientům k jejich brzkému návratu do plnohodnotného života.

Rehabilitační oddělení zajišťuje komplexní fyzioterapii pacientům všech věkových kategorií (od narození po seniory) na všech odděleních nemocnice, v návaznosti na léčebné programy a operační výkony podle jednotlivých odborností včetně sociálních lůžek, lůžek dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče a Dětského centra. Vlastní léčebný plán provádí fyzioterapeut na základě indikace lékaře a vlastní analýzy postižení pohybových funkcí, adekvátně přizpůsobuje jednotlivé postupy LTV techniky danému postižení pacienta a jeho možnostem s přihlédnutím k jeho vedlejším diagnózám.

"Při absenci lůžkové rehabilitace je pro nás spolupráce s jednotlivými odděleními velmi důležitá, vytváří zázemí pro práci našich fyzioterapeutek. To platí zejména u péče o neurologické pacienty, kde je u většiny diagnóz včasná rehabilitace zcela nezbytná a neurologičtí pacienti jsou vizitkou každé rehabilitace. Jsem rád, že se tradičně úzká spolupráce s neurologickým oddělením prohlubuje. Pro neurologii je v současnosti natrvalo vyčleněna fyzioterapeutka s erudicí v léčebných metodách pohybové terapie na neurofyziologickém podkladě. Neméně dobrá je spolupráce s oddělením následné péče," vysvětluje nový primář oddělení Zbyněk Hrdlička.

Kompletní ambulantní péči poskytuje oddělení v areálu nemocnice (v budově bývalého ředitelství - zatím v náhradních prostorách) i na poliklinice, kde se nachází v přízemí staré budovy. Oddělení poskytuje rehabilitační péči u bolestivých vertebrogenních onemocnění, u poúrazových stavů a u většiny neurologických postižení. Další velkou skupinou klientů jsou děti odeslané ortopedem pro vadné držení těla a jiné ortopedické vady páteře a děti s různými stupni neurologického postižení.

"Staráme se také o klienty po rekonstrukčních operacích např. ramenních, kyčelních a kolenních kloubů, o pacienty s entézopatiemi - tenisové lokte, patní ostruhy," přibližuje primář Hrdlička.

Oddělení disponuje prakticky celou škálou elektroléčebných přístrojů užívaných ve fyzikální medicíně a umožňujících aplikovat klasickou elektroléčbou (stejnosměrnou - galvanizaci, střídavou nízko- i středofrekvenční), distanční elektroterapii, magnetoterapii, ultrazvuk, motodlahu, posilovací přístroje.

"Bohužel po dobu rozsáhlé rekonstrukce naší nemocnice není možné v současných prostorách poskytovat našim klientům vodoléčebné procedury. Pro chronické poúrazové otoky, urychlení hojení kostí po zlomeninách, periferních parézách a nedostatečném prokrvení končetin používáme přístroj na vakuově kompresní terapii. K léčbě pohybových vad, poúrazových, vrozených nebo získaných slouží čtyři menší tělocvičny, které jsou standardně vybavené. Pátá slouží k rehabilitaci dětí s vrozenými vadami CNS nebo vadami ortopedickými. U dětí s neurologickými vadami se používají léčebné metody pohybové terapie na neurofyziologickém podkladě - Vojtovu a Bobathovu metodu," doplňuje Hrdlička.

Dále jsou možné, jako nadstandardní péče za úhradu, například klasické masáže, laseroterapie, léčba funkční sterility a taping.

Jenom loni bylo na oddělení přijato 5464 pacientů, z toho 2100 pacientů s nemocí svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně.Vzhledem k současnému stylu života je přitom nepravděpodobné, že by se počet pacientů zmenšoval.

"Pokud bych to zjednodušil, dříve, než jsme se přizpůsobili vzpřímené poloze, začali jsme sedět. Prevencí je dostatek pohybu a jeho pestrost a prakticky každý to ví. Ve skutečnosti nejenže pacientů neubývá, ale v ordinaci se s bolestmi zad objevují běžně dvanáctileté děti. Nejbližším cílem je zavedení nových terapeutických metod v souladu s novými trendy v rehabilitaci, např. fyzioterapie z hlediska vývojové teorie, bazální stimulace, což je podmíněno proškolením lékařů i fyzioterapeutů. Hlavní potřebou je vybudování nového, důstojného oddělení léčebné rehabilitace, o kterém se hovoří již 30 let, rozšíření přístrojové vybavenosti a obnovení vodoléčby. Cílem celého odborného týmu je především součinnost při komplexní léčbě dětských i dospělých pacientů a umožnit jim tak brzký návrat do plnohodnotného života," uzavírá Hrdlička.

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.